OLDTIMER-PORTRAITS I
Austin Healey
Holz, Glas, 20x35cm